Staj Yönergesi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

Staj Tanımı

1. Staj, mühendislik lisans öğretiminde alınan mühendislik bilgilerinin çalışma hayatında uygulanışını görmek için öngörülmüş ve öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda bölümlerce belirlenen, mühendislik uygulamaları üzerine çalışan fabrika, büro, özel veya kamu işyerlerinde yapılan uygulama çalışmasıdır.

Stajın Amacı

2. Mühendislik eğitimi boyunca yapılacak stajlar, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmayı, onları iş hayatına hazırlamayı ve öğrenilen teorik bilgileri uygulamaya geçirmeyi amaçlamaktadır.

3. Staj çalışmaları, ilgili bölümün genel mühendislik uygulamalarının herhangi birisi üzerinde üretim, montaj, ölçüm, kontrol, araştırma-geliştirme, yazılım, bakım/onarım, servis, yönetim, tesis işletme ve sistem inceleme konularında yapılabilir.

Staj Tarihleri ve Süreleri

4. Tüm Mühendislik öğrencileri öğrenimlerinin dördüncü yarıyılından sonra en az 30 iş günü staj çalışması yapmak zorundadır. Bu süreyi tamamlamayan öğrenciler mezun olamazlar.

5. Staj, akademik tatillerde, en az 30 iş günü süreli bir dönemde ya da her biri en az 20 iş günü olan iki ayrı dönemde yapılır.

6.  Staj çalışması bir ders olarak değerlendirilir ve öğrencinin not belgesinde, stajın yapıldığı tarihi izleyen yarıyıl programında, ilgili bölüme ait bir ders koduyla gösterilir. Bu dersler için ilgili yönetmeliğe uygun olarak başarılı / başarısız (satisfactory / unsatisfactory) notlarından biri verilir.

Staj Yeri Temini ve Staj Başvurusu

7. Stajyer öğrenci kontenjanı bildiren ve talepleri ilgili Bölüm Başkanlığı’nca uygun görülen yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel işyerleri staj komisyonu tarafından öğrencilere duyurulur ve öğrenci başvurularına göre yerleştirme yapılır.

8. Öğrenciler, kendilerinin buldukları ve Bölüm Başkanlığı’nca uygun görülen işyerlerinde de staj yapabilirler. Önerilen staj yeri en az iki tam zamanlı mühendisin çalıştığı bir işletme olmalıdır.

9. İlgili kurum, staj başlamadan önce, öğrencinin “Staj Başvuru Formu”nu doldurup onaylamalıdır. Staj başvuru formu yerine, öğrencinin staj yapacağı kurumdan alacağı, kurumun antetli kağıdına onaylı, şirket bilgilerini içeren, staj yapılacak bölümü ve yapılacak işi açıklayan yazı yeterli olur. Staj başvuru formunu zamanında ulaştırmak için fax ya da e-mail kullanılabilir. Belgenin aslı en kısa sürede Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir.

10. Staj başvurusu Bölüm Başkanlığı’nca onaylandıktan sonra talep edilen iş yerinde staj yapılabilir. Başvuru formu teslim edilmemiş ya da onaylanmamış stajlar kabul edilmez.

Staj Çalışması

11. Staj yeri tahsis edilen her öğrenciye, staj yerine iletilmek üzere, ilgili Bölüm Başkanlığı’nca fotoğraflı bir “Öğrenci Staj Sicil Formu” verilir. Bu form, staj tamamlandıktan sonra staj yeri yetkililerince onaylanıp, kapağı imza ve mühürle kapatılmış zarf içinde Bölüm Başkanlığı’na iade edilir.

12. Öğrenci, staj süresince yaptığı çalışmaları staj defterine serbest biçimde kaydeder.

13. Bölümler, gerektiğinde, staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını ve devamlılıklarını denetler.

14. Stajını tamamlayan öğrenci, stajı izleyen yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir ay içinde, staj defterini ve çalışmalarını kapsayan, bu yönerge ekinde belirtilen biçimde, İngilizce olarak bilgisayar ortamında hazırlanmış staj raporunu Bölüm Başkanlığı’na teslim eder. Raporu zamanında teslim edilmeyen staj başarısız sayılır.

Staj Değerlendirmesi

15. Staj çalışmaları, Bölüm Başkanlığı’nca görevlendirilen Bölüm Staj Sorumlusu tarafından değerlendirilir. Gerekirse Bölüm Staj Sorumlusu yerine Bölüm Staj Komisyonu oluşturulabilir.

16. Bölüm Staj Sorumlusu/Komisyonu, staj değerlendirmesini en geç bir ay içinde tamamlar.  Staj değerlendirmesi iki aşamadan oluşur. a) Birinci aşamada stajın geçerli ve başarılı olup olmadığı saptanır. Staj yapılan işyerinin uygun olmaması, Staj Sicil Formu’nda öğrenciye verilen notların ortalamasının 2.50/4.00’dan düşük olması, staj süresince yeterli çalışma yapılmaması veya yapıladığı belirtilen çalışmaların kuruluş yetkilisi tarafından onaylanmamış olması durumlarında staj başarısız olarak değerlendirilir. Bu durumda staj raporu değerlendirmeye alınmaz. b) İkinci aşamada, geçerli staja ilişkin rapor değerlendirilir. Bölüm Staj Komisyonu, biçim ve içerik olarak incelediği raporu kabul eder, ya da düzeltme ister. c) Staj raporu için düzeltme istenmesi durumunda, öğrenci bir ay içinde düzeltilmiş staj raporunu bölüme teslim etmek zorundadır. d) Staj raporunun kabul edilmesi durumunda staj başarılı; düzeltme istenen raporun zamanında teslim edilmemesi veya ikinci kez reddedilmesi durumunda ise staj başarısız sayılır. Özel Koşullar

17. Beklemeli öğrenciler, son sınıf öğrencileri ve yaz okulundan ders alan öğrenciler, öğrenci işlerinden veya danışmanlarından onaylı ders programları ile başvurmaları durumunda, en az  üç tam iş günü serbest olmak koşulu ile, akademik yıl içerisinde staj çalışması yapabilirler.

18. İlgili öğretim üyesi ve Bölüm Staj Komisyonu’nun uygun görmesi durumunda, üniversite laboratuvarlarında ya da uygulama merkezlerinde yapılan, süre ve kapsam koşullarını sağlayan çalışmalar, bir dönem stajı olarak kabul edilir.

19. Çift anadal programı kapsamında olan öğrenciler, ikinci dalları ile ilgili en az bir dönem ek staj yapmak zorundadırlar. Bu staj dönemi anadal staj dönemlerinden biri ile birleştirilebilir. Bunun için stajın en az 30 işgünü olan tek bir  dönemde yapılması, staj yapılan işletmede en az iki tam zamanlı mühendisin çalışıyor olması gerekmektedir.

20. Staj belgelerinin değerlendirilmesinde ve stajlardan muaf tutulma işlemlerinde, yukarıda açıklanan hususların dışında kalan durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.